دعا برای بسته شدن زبان دشمنان

برای بسته شدن زبان دشمنان و بر آمدن حاجات این کلمات را به یک مجلس هزاروپنجاه نوبت بخواند البته مرادش بزودی حاصل میشود:

 

 

 کهیعص – حمعسق .

کیفییت خواندن کلمات( کاف- ها- یاء – عین- صاد) ( حاء- میم- عین- سین- قاف )

/ 0 نظر / 12 بازدید